Home > Ličnosti > (English) TRIPO KOKOLJA

(English) TRIPO KOKOLJA

(Perast 1661. – Korčula 1713.)
Rijetke su poznate činjenice iz Kokoljina života. Rodio se u Perastu 22. VII. 1661. god. u skromnoj građanskoj obitelji.

Na krštenju su mu bili kumovi Ivan Zmajević, brat nadbiskupa Andrije Zmajevća i admirala Matije, te Agneza, majka istaknutog ratnika Vicka Bujovića. Ništa nam nije poznato o njegovu školovanju. Neki su mišljenja da je kratko vrijeme proboravio u Veneciji na školovanju gdje je pohađao glasovite slikarske škole. Nije sigurno ni da li je sa svojim mecenom, Barskim nadbiskupom i primasom Srbije, Andrijom Zmajevićem boravio u Rimu, da li je posjetio Sikstinu i tu crpio ideju za slikarske radove u svetištu Gospe od Škrpjela. Kokolja je za svoje uzorke nalazio u korifejima mletačkog slikarstva visoke renesanse: Tizianu, Tintorettu, Veroneseu, Palmi Mlađem. Kokolja je umro na Korčuli 18. X. 1713. g.
Kokolji se pripisuju u Perastu: u crkvi na o. Gospe od Škrpjela 70 slika na platnu i u ulju; 5 slika u sakristiji nove crkve sv. Nikole; freska u crkvici sv. Ane nad Perastom koja prikazuje sv. Anu, Bogorodicu, sv. Petku, sv. Katarinu Aleksandrijsku, koja je potpisana; fresko-slika sa dva anđela u crkvi sv. Ivana; slika sv. Franje Asiškoga i Bogorodica sa sv. Ivanom Ev.; petnaest medaljona s prizorima iz života Isusovog i Marijinog; portret kap. Vicka Bujovića i Kokoljin autoportret u Zavičajnom muzeju u Perastu; fresko-slika koja prikazuje sv. Andriju ap. i sv. Katarinu Aleks, u kućnoj kapeli Zmajevićeva dvorca; zatim Bogorodica s Djetetom i sv. Dominikom u crkvi sv. Mateja u Dobroti; dvije potpisane slike u umjetničkoj galeriji na Cetinju; dvije slike u crkvi Rođenja Bogorodice u Prčanju; slikao je za Dubrovnik, Hvar; nekoliko slika na stropu pjevališta u dominikanskoj crkvi u Bolu na Braču; te slike na stropu u crkvi Svih Svetih na Korčuli.

Vidi: Spomenica u čast Tripa Kokolje, 1661 – 1713. O 300-godišnjici slikarevog rođenja, Kotor – Perast 1662.