Home > Churches > [:en]Lady of Angels Church[:SH]CRKVA GOSPE OD ANĐELA[:]

[:en]Lady of Angels Church[:SH]CRKVA GOSPE OD ANĐELA[:]

[:en]Strait Verige (chains) that opens the entrance to the Bay of Risan was first mentioned under this name in 1458 . This strait is the focal point not only for the defense of Perast and Risan but also for Kotor . Confirming the Venetians and Turks . The intention of the Turks was that the chain after the 1571st

The raise fortress. Therefore, it is always very important in whose hands and both sides Chain. Perast is already in XIV. century referred to as guards the entrance to the Bay of Risan. How is this strait named, we do not know. There are two versions: The first says that there is more to Roman times Asked chain that prevented the entry of enemy fleet. Such a chain located at the entrance to Zadar and Dubrovnik port which is quite possible and strategically justified to expect in this case. The second version is based on archival data that tells us that in Kotor XIII. Century mentioned Catena family, which is the chain had their possessions. This family in their coat of arms has a chain. Right there at the entrance to the Bay of Risan probably Perast erected two small churches that are dedicated to the Virgin Mary and also defend their homes and lives once again entrusted the guard in which they claimed the most hope. These two churches mentioned in 1526, when a Charm from Perast leaves to the saying Mass on Škrpjel, in the church of Our Lady in the chain and in the church of Our Lady of Risi in the chain. These two churches mentioned and Kotor poet Ivan Bona Bolica in his famous work “Descriptio Urbis Ascriviensis”. This work was created in the first half of the XVI. Century. The people of the church of Our Lady of the Angels called Assumption, a second church of Our Lady. Chains were the habitat of the hermit also the year 1579 mentioned in the chain three hermits who Kotor bishop ordered that at least once a month receive Communion. These hermits mentions abbot Cisilla in his Bove d’oro around 1624.. Kotor bishop Frano Županić (Franciscus de Zuppanis) bypassing the year 1579. Church of Our Lady of the Angels in the chain to use the same name: “Romitorium Chartenarum” so we learn that with the same living quarters. The church had only one movable altar. Then he mentioned the bell tower with one bell. Silver crown adorned the image of the Virgin.
These have hermits safe for their spiritual needs used these churches that have served the peraškisvećenici. The rest are preserved and two names of these hermits and a Benedict of Bar and the Port of Orahovac. In addition to Chain in the Bay and saddle three above Kotor, as well as small island reapers referred to as habitat hermit monks.
Lady of Angels Church, built by the sea, a one-nave building with a semicircular apse inside and rectangular outside. The guy’s a church-like the one in Vrbovska, Suđuđa on Sipan, or Jelsa. Set like a lighthouse at the entrance or exit of Risan, or Kotor Bay. Her lamp must have served as a lighthouse for sailors and fishermen, therefore, its position is not accidental. The church is surrounded by walls with loopholes, and within the walls of the tank and it says that this and lived. The upper threshold of the front door states that the restored MDLXXXV. year.
In 1717 they were married in this church Miho works from Glogovac and daughter Anna Pavlova Radula from Djuric, which means that in this shrine gladly came and they performed the wedding that belongs only UNIMA churches.
See: Church of Our Lady of the Angels, NIP “Our Lady of the Rocks” – Perast, 2015.[:SH]Tjesnac Verige koji otvara ulaz u risanski zaljev prvi se puta spominje pod ovim imenom 1458. godine. Ovaj tjesnac predstavlja ključno mjesto ne samo za obranu Perasta i Risna već i za Kotor. Učvršćivali su ga Mlečani i Turci. Namjera je Turaka bila da na Verigama poslije 1571.

godine podignu tvrđavu. Stoga je uvijek bilo veoma važno u čijim je rukama i jedna i druga strana Veriga. Peraštani se već u XIV. stoljeću spominju kao čuvari ulaza u risanski zaljev. Kako je ovaj tjesnac dobio ime, nije nam poznato. Postoje dvije verzije: Prva govori o tome da je tu još u rimskim vremenima postavljan lanac koji bi priječio ulazak neprijateljskom brodovlju. Takav se lanac nalazio i na ulazu u zadarsku i dubrovačku luku što je sasvim bilo moguće i strateški opravdano očekivati i u ovom slučaju. Druga verzija se oslanja na arhivski podatak koji nam govori da se u Kotoru u XIII. stoljeću spominje obitelj Catena, koja je na Verigama imala svoje posjede. Ova obitelj u svome grbu ima lanac. Baš tu na ulazu u risanski zaljev vjerojatno su Peraštani podigli dvije crkvice koje su posvetili Blaženoj Djevici Mariji i tako obranu svojih ognjišta i života povjerili još jednom čuvaru u kojega su polagali najveću nadu. Ove se dvije crkvice spominju 1526. godine, kada neka Milina iz Perasta ostavlja da se izreku svete Mise na Škrpjelu, u crkvi Gospinoj na Verigama i u crkvi Gospe od Risi na Verigama. Ove dvije crkvice spominje i kotorski pjesnik Ivan Bona Bolica u svom poznatom djelu: „Descriptio Ascriviensis Urbis“. Ovo je djelo nastalo u prvoj polovini XVI. stoljeća. Narod crkvu Gospe od Anđela zove Velika Gospa, a drugu crkvicu Mala Gospa. Verige su bile i stanište pustinjaka tako se godine 1579. spominju na Verigama tri pustinjaka kojima je kotorski biskup naredio da barem jednom mjesečno prime pričest. Ove pustinjake spominje i opat Cisilla u svom djelu Bove d’ oro oko 1624. godine. Kotorski biskup Frano Županić (Franciscus de Zuppanis) obilazeći godine 1579. crkvu Gospe od Anđela na Verigama za istu upotrebljava naziv: „Romitorium Chartenarum“ tako saznajemo da se uz istu stanovalo. Crkva je imala samo jedan pomičan oltar. Tada se spominje i zvonik s jednim zvonom. Srebrna kruna resila je sliku Presvete Bogorodice.
Ovi su se pustinjaci sigurno za svoje duhovne potrebe koristili ovim crkvicama koje su opsluživali peraškisvećenici. Ostala su sačuvana i dva imena ovih pustinjaka i to nekog Benedikta iz Bara i Luke iz Orahovca. Osim Veriga u Boki se i prevoj Trojica poviše Kotora, kao i otočić Žanjca spominju kao staništa redovnika pustinjaka.
Crkva Gospe od Anđela, podignuta uz samo more, jednobrodna je građevina s polukružnom apsidom iznutra, a pravougaonom spolja. Tip je crkve-tvrđave poput one u Vrbovskoj, Suđuđa na Šipanu, ili Jelsi. Postavljena je kao svjetionik na ulazu odnosno izlazu iz risanskog, odnosno kotorskog zaljeva. Njeno kandilo sigurno je služilo i kao orjentir pomorcima i ribarima, stoga i njen položaj nije slučajan. Crkva je opasana zidinama s puškarnicama, a u okviru zidina je i cisterna što govori da se tu i živjelo. Na gornjem pragu ulaznih vratiju stoji da je obnovljena MDLXXXV. godine.
Godine 1717. vjenčali su se u ovoj crkvi Miho Radov iz Glogovca i Ana kći Radula Pavlova iz Đurića, što znači da se u ovo svetište rado dolazilo te su se obavljala i vjenčanja što pripada samo žunim crkvama.
Vidi: Crkva Gospe od Anđela, NIP „Gospa od Škrpjela“ – Perast, 2015.[:]