Home > Churches > [:en]ST. Anthony of Padua [:SH]SV. ANTUN PADOVANSKI[:]

[:en]ST. Anthony of Padua [:SH]SV. ANTUN PADOVANSKI[:]

[:en]High above the coast, near Fort St. Cross, is the baroque church of St. Anthony of Padua. On the front are next to the portal, and two elliptical windows. Above the portal is profiled niche with a stone statue of St. Barbara.

Above the niche is the coat of arms of donors Mazarović, that this church and monastery built in 1679.
The church has three altars of which are made of marble and one of the main side. On the main altar are two wooden statue (St. Francis of Assisi and St. Clare), probably the work of the Venetian sculptor Giovanni MarkJ (Giovanni Marchiori, 1696.-1778). Altar painting, oil painting, depicting St. Anthony of Padua and Child, the work of an unknown artist from the XVIII. st.
There are two successful acts Trip Kokolja: St. John Capistran in battle under Belgrade and St. Pascual Bajlonski (photos are in the sacristy of the unfinished church of St. Nicholas).
On the wall is a memorial plaque on which is written in Latin describing Perast victory over the Turks in 1654. 15. See Below it is a memorial plaque mentioning the visit of Petar Zrinski, who came to congratulate the people of Perast victory. This memorial was added, but not carved.
The Church is by the end of XIX. c. had organ.
Together with the church and monastery was built for the reformed Franciscans Venetian Province. They came to seek from the local population as of 1636. in order to open a school for elementary and nautical education and initially settled in utvrđavi. They practiced and medicine and had his pharmacy. After more than four decades brothers Mazarović them 1679 years. the church and monastery of St. Anthony.
The monastery had a rich library. One part of her books was transferred to the Franciscan library in Kotor.[:SH]Visoko iznad obale, u blizini tvrđave Sv. Križa, nalazi se barokna crkva Sv. Antuna Padovanskoga. Na pročelju su pored portala, i dva eliptična prozora. Nad portalom je profilirana niša s kamenim kipom sv. Barbare.

Iznad niše je grb donatora Mazarovića, koji su ovu crkvu i samostan podigli 1679. godine.
U crkvi su tri oltara od kojih su od mramora glavni i jedan od sporednih. Na glavnom oltaru su dva drvena kipa (sv. Franjo Asiški i sv. Klara), vjerojatno rad mletačkog kipara Đovanija Markjori (Giovanni Marchiori, 1696.-1778). Oltarska pala, ulje na platnu, koja prikazuje sv. Antuna Padovanskog s Djetetom, djelo je nepoznatog umjetnika iz XVIII. st.
Tu su i dva uspjela djela Tripa Kokolje: sv. Ivan Kapistranski u bitki pod Beogradom i sv. Paskval Bajlonski (slike se nalaze u sakristiji nedovršene crkve sv. Nikole).
Na zidu je spomen-ploča na kojoj se na latinskom jeziku opisuje peraška pobjeda nad Turcima 15. V. 1654. Ispod nje je memorijalna ploča sa spomenom posjeta Petra Zrinskog, koji je došao čestitati Peraštanima pobjedu. Ovaj spomen je upisan, ali nije uklesan.
Crkva je do kraja XIX. st. imala orgulje.
Zajedno s crkvom zidan je i samostan za reformirane franjevce mletačke provincije. Oni su došli na traženje Peraštana 1636. god. u cilju otvaranja škole za osnovno i nautičko obrazovanje i u početku se nastanili u utvrđavi. Bavili su se i medicinom i imali svoju ljekarnu. Poslije preko četiri decenije braća Mazarovići su im 1679. god. sagradili samostan i crkvu Sv. Antuna.
Samostan je imao i bogatu biblioteku. Jedan dio njezinih knjiga prenesen je u franjevačku biblioteku u Kotoru.[:]