Home > Names > [:en]TRIPO KOKOLJA[:]

[:en]TRIPO KOKOLJA[:]

[:en](Perast 1661 – Korcula 1713)
There are very few known facts of Kokolja life. He was born in Perast 22 July. 1661. god. in a modest bourgeois family.

At baptism were his godfathers Zmajević John, brother of Archbishop Andrew Zmajevcu and Admiral Matija, and Agnes, the mother of a prominent warrior Vicka Bujović. Nothing we did not know about his education. Some are of the opinion that a short spell in Venice at school where he attended the famous school of painting. It is not certain that it is their patron, Archbishop of Bar and Primate of Serbia Andrija Zmajević resided in Rome, whether he visited the Sistine and drew the idea for the painting works at the Shrine of Our Lady of the Rocks. Kokolja for your samples found in the luminaries of the Venetian painting of the High Renaissance: Titian, Tintoretto, Veronese, Palma the Younger. Kokolja died on Korcula 18th X. 1713. g.
Chickens attributed in Perast in the church of. Our Lady of the Rocks 70 paintings on canvas and oil; 5 pictures in the sacristy of the new church of St. Nicholas; fresco in the church of St. Ana above Perast depicting St. Anne, the Virgin, St. Petko, St. Catherine of Alexandria, which was signed; fresco painting with two angels in the church. Ivana; picture st. Francis of Assisi and the Virgin with St. John Ev .; fifteen medallions with scenes from the life of Jesus and Mary; portrait of a stroke. Vicka Bujović and Kokolja self-portrait in the Regional Museum in Perast; fresco painting of St. Andrew ap. and St. Catherine Alex, the home chapel Zmajević castle; then Madonna and Child with St.. Dominic in the church. Matthew Dobrota; two signed paintings in an art gallery in Cetinje; two paintings in the church of the Nativity of the Virgin in Prčanj; he painted in Dubrovnik, Hvar; several paintings on the ceiling of the choir in the Dominican church in Bol; and paintings on the ceiling of the Church of All Saints in Korcula.

See: Memorial in honor of Tripa Kokolja, 1661 – 1713. About 300 anniversary of the painter’s birth, Kotor – Perast 1,662th[:SH](Perast 1661. – Korčula 1713.)
Rijetke su poznate činjenice iz Kokoljina života. Rodio se u Perastu 22. VII. 1661. god. u skromnoj građanskoj obitelji.

Na krštenju su mu bili kumovi Ivan Zmajević, brat nadbiskupa Andrije Zmajevća i admirala Matije, te Agneza, majka istaknutog ratnika Vicka Bujovića. Ništa nam nije poznato o njegovu školovanju. Neki su mišljenja da je kratko vrijeme proboravio u Veneciji na školovanju gdje je pohađao glasovite slikarske škole. Nije sigurno ni da li je sa svojim mecenom, Barskim nadbiskupom i primasom Srbije, Andrijom Zmajevićem boravio u Rimu, da li je posjetio Sikstinu i tu crpio ideju za slikarske radove u svetištu Gospe od Škrpjela. Kokolja je za svoje uzorke nalazio u korifejima mletačkog slikarstva visoke renesanse: Tizianu, Tintorettu, Veroneseu, Palmi Mlađem. Kokolja je umro na Korčuli 18. X. 1713. g.
Kokolji se pripisuju u Perastu: u crkvi na o. Gospe od Škrpjela 70 slika na platnu i u ulju; 5 slika u sakristiji nove crkve sv. Nikole; freska u crkvici sv. Ane nad Perastom koja prikazuje sv. Anu, Bogorodicu, sv. Petku, sv. Katarinu Aleksandrijsku, koja je potpisana; fresko-slika sa dva anđela u crkvi sv. Ivana; slika sv. Franje Asiškoga i Bogorodica sa sv. Ivanom Ev.; petnaest medaljona s prizorima iz života Isusovog i Marijinog; portret kap. Vicka Bujovića i Kokoljin autoportret u Zavičajnom muzeju u Perastu; fresko-slika koja prikazuje sv. Andriju ap. i sv. Katarinu Aleks, u kućnoj kapeli Zmajevićeva dvorca; zatim Bogorodica s Djetetom i sv. Dominikom u crkvi sv. Mateja u Dobroti; dvije potpisane slike u umjetničkoj galeriji na Cetinju; dvije slike u crkvi Rođenja Bogorodice u Prčanju; slikao je za Dubrovnik, Hvar; nekoliko slika na stropu pjevališta u dominikanskoj crkvi u Bolu na Braču; te slike na stropu u crkvi Svih Svetih na Korčuli.

Vidi: Spomenica u čast Tripa Kokolje, 1661 – 1713. O 300-godišnjici slikarevog rođenja, Kotor – Perast 1662.[:]